luni, 13 iunie 2011

A apărut primul număr al Revistei: Studia Theologia Orthodoxa pe 2011


Primul număr pe acest an aduce multe noutăţi. Secţiunea "Biblice", cea care prezintă pentru noi  interesul cel mai mare, este reprezentată de 6 articole foarte bune. Numărul acesta aduce şi o secţiune cu totul specială Secţiunea doctoranzilor. Cuprinsul revistei este următorul:CUPRINS – CONTENT – SOMMAIRE – INHALT

I. TEOLOGIE BIBLICĂ:
IOAN CHIRILĂ, Descoperirile de la Marea Moartă – un subiect care ridică înc multe interogaţii, dar şi model al adăpării din Izvorul păcii celei adevărate- The Dead Sea Discoveries – a Subject Still Raising Interrogations......... 5
STELIAN TOFANĂ, Harisma „vorbirii în limbi”, prezentă încă în Biserică? O perspectivă paulină - Speaking in Tongues”, as a Gift of the Spirit, is Still Working in the Church? A Pauline Perspective .....15
DĂNUŢ JEMNA, Gen. 1-3. Influenţa textului în dezvoltarea conceptului de incoruptibilitate la Sf. Irineu de Lyon * The Role of Gen. 1-3 in the Development of the Incorruptibility Concept at St. Irenaeus of Lyon ..... 33
PAULA BUD, Eshatologie şi apocalipsă în Vechiul Testament * Eschatology and Apocalypse in the Old Testament .......47
SERGIU-VASILE BĂLAJ, Episodul naşterii lui Iisus oglindit în profeţiile Vechiului Testament. Dimensiunea profetică a Întrupării * The Episode of Jesus’s Birth Emphasized in the Old Testament Prophecies. The Prophetic Dimension of Incarnation .....55
STELIAN PAŞCA-TUŞA, Expresii lirice/psalmice – premize ale rugăciunii inimii * Lyrical/Psalmic Expressions – Premises for the Prayer of the Heart........65
II. TEOLOGIE ISTORICĂ
VASILE LEB, Teme prioritare de cercetare în teologia istorică Imperative Research Themes in Historical Theology ....77
ALEXANDRU MORARU, Molitvelnicul de la Bălgrad (1689) şi Protopopul Ioan Zoba din Vinţu de Jos - The Euchologion (Molitvelnic) of Balgrad (1689) and the Rector Ioan Zoba from Vinţu de Jos ...79
GABRIEL-VIOREL GÂRDAN, Unitatea şi autocefalia Bisericii în dialogul panortodox presinodal * The Unity and Autocephaly of the Church in the Pan-Orthodox Pre-Council Dialogue ....89
III. TEOLOGIE SISTEMATICĂ
VALER BEL, Familia şi Biserica * Family and Church ..........99
CRISTIAN SONEA, Împlinirea misiunii omului de mijlocitor pentru lume în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul * Fulfilling Man’s Mission as a Mediator for the Entire World in Saint Maximus’s Theology ...103
DACIAN BUT-CĂPUŞAN, Câteva aspecte de eclesiologie la Philipp Melanchton (1497-
1560) * Some Ecclesiologic Issues at Philip Melanchton (1497-1560) .......111
LIVIU PETCU, Sfinţii Iustin Martirul şi Filosoful şi Irineu al Lyonului despre îndumnezeire * The Saints Justin Martyr and Philosopher and Irenaeus of Lyons about Deification... 123
IV. TEOLOGIE PRACTICĂ
DOREL MAN, Pastoraţia persoanelor dependente. Fenomenul alcoolismului dintr-operspectivă teologică * The Pastoral of Dependent Persons. The Phenomenon of Alcoholism from a Theological Perspective..........135
RADU PREDA, Criza financiar-economică şi reacţiile Bisericilor Ortodoxe locale. O panoramă social-teologică * The Economic-Financial Crisis and the Reactions of the Local Orthodox Churches. A Social-Theological Survey..145
V. THEOLOGIA EUROPAEA
DAVID BRADSHAW, The Divine Energies in the New Testament...65
KONSTANTIN NIKOLAKOPOULOS, Der christliche Charakter Europas und der orthodoxe Beitrag * The Christian Nature of Europe and the Orthodox Contribution .... 173
VI. MISCELLANEA
IUSTINIAN ŞOVREA, Perspective ale antropologiei în contextul teologiei occidentale contemporane - Prospects of Anthropology in the Context of Contemporary Western Theology........179
NICOLAE TURCAN, Kant şi Dumnezeul moral. O lectură teologică  Kant and the Moral God. A Theological Reading.......187
IOAN-GHEORGHE ROTARU, Mănăstirea sabatariană de la Ephrata, Pennsylvania, S.U.A. The Sabbatarian Monastery from Ephrata, Pennsylvania, S.U.A. ............199
VII. SECŢIUNEA DOCTORANZILOR
PAUL SILADI, Câteva consideraţii privind destinul imaginii în modernitate * Some Reflections on the Destiny of Image in Modernity ..211
LAURIAN COSMIN RUS, Papalitatea între regii franci şi împăraţii bizantini, la sfârşitul secolului al VIII-lea * Papacy between Franc Kings and Byzantine Emperors at the End of the 8th Century.....221
ADRIAN CHERHAŢ, Comuniunea Sfintei Treimi – modelul, conţinutul şi punctul de plecare al misiunii creştine * The Holy Trinity Communion – Pattern, Content and Starting Point of the Christian Mission.........231
DUMITRU COTELEA, Chestiunea „teritoriului canonic rus” şi Ortodoxia din Moldova. Un exemplu de geopolitică aplicată * The Issue of the „Russian Canonical Territory” and the Orthodoxy in Moldova. An Example of Applied Geopolitics........241
MIHAI NAGY, Retorica discursului profetic la Iezechiel şi Daniel - The Rhetoric of Prophetic Discourse in Ezekiel and Daniel........253
TEODORA MUREŞANU, Apariţia, dezvoltarea şi afirmarea imnografiei bizantine până la Sfântul Roman Melodul - The Emergence, Development and Climax of the Byzantine Hymnography prior to Saint Romanos the Melodist .............................263
ION ALEXANDRU ARDEREANU, Evocare a compozitorului Ion Vidu la 80 de ani de la trecerea la cele veşnice. I. Viaţa Compozitorului - The Commemoration of the Composer Ion Vidu at 80 Years since the Passing into Eternity. I. The Composer's Life......273
IOANA MARIA MUREŞAN, Începuturile Şcolii Catehetice din Alexandria The Beginning of the Catechetical School of Alexandria........281
Notes and Book Reviews – Note şi recenzii
Pr. Petru-Ioan Ilea, Iisus Hristos în viaţa Bisericii, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010, 372 p. (Dacian BUT-CĂPUŞAN) ...293
Andrei Şaguna, Teologia Pastorală pentru preoţii de lege ortodoxă răsăriteană. Ediţie îngrijită şi prefaţată de pr. Emil Cioară, la împlinirea a 200 de ani de la naşterea Mitropolitului Andrei Şaguna (1808-1873), Editura Univ. Oradea, Oradea, 2008, 200 p. + anexă (Mircea-Gheorghe ABRUDAN)...... 294
Ciprian-Flavius Terinte, Viaţa Bisericii conform Metaforelor Pauline. Perspectiva Apostolului Pavel privitoare la natura şi menirea Bisericii, Societatea Biblică din România, Ed. Metanoia, Oradea, 2010, 350 p. (Dacian BUT-CĂPUŞAN)....... 297


Varianta integrală în PDF o gasiţi aici.

Niciun comentariu: