Studiu L. Greacă


Lecția nr. 2

1. Vocale
Vocalele, numite (φωνήεντα) sunt: α, ε, η, ι, ο, υ, ω. Din acestea: α, ι și υ pot fi și lungi și scurte. ε (ἒ ψιλόν) și ο (ὂ μικρόν) sunt întotdeauna scurte;  η și  ω (ὦ μέγα) sunt întotdeauna lungi. Vocalele lungi era pronunțate cu un timp mai mult față de cele scurte. Lungimea vocalelor influențează pronunția, accentual și lungimea scandărilor în poezie.

2. Diftongi (δίφθογγοι) și vocalele

3. Diftongii lungi: Iota-subsris
Când o vocală lungă (, η, or ω) se combină cu iota ι pentru a forma un diftong, ι iota se subscribe și se numește iota subscris. Acest obicei este unul practicat în perioada bizantină. În perioada clasică, în care se folosea doar scrierea capital, acest iota era scris împreună cu vocalele lungi ΑΙ, ΗΙ, ΩΙ, precum în ΤΗΙ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ, ΤΗΙ ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ (τῇ κωμῳδίᾳ, τῇ τραγῳδίᾳ comediei, tragediei) iar iota era pronunțat. După scrierea cu minusculă iota subscris nu se mai pronunță.


4. Spiritele
1. Spirit aspru: În limba greacă semnul înaintea unui cuvânt , reprezintă o aspirație care se pronunță h-moale. (ca în cuvântul horoscop, dar nu ca în cuv. harfă)
2. Orice cuvânt care începe cu vocală sau diftong este marcat fie cu spirit aspru ὁδός (hodos drum, cale) εἷς (heis) unu, fie de spirit lin ᾿ εἰς (eis, spre).
3. Cuvintele care încep cu ρ sau υ au întotdeauna spirit aspru  ῥόδον rhodon; ὑπέρ (hyper).
 
Lecția nr. 1

Alfabetul grecesc are 24 de litere numite (γράμματα: grammata), vom reda ordinea lor, numele și transliterația, cât și pronunția. După învățarea lor este recomandat să scrieți numele dmv cu litere grecești, alte nume sau cuvânte, cât și să faceți exercitiile pe care le propunem.(Metoda pe care eu am aplicat-o inițial după prima lecție de lb. greacă a fost de a scrie în alfabet grecesc toate cursurile la toate materiile, dezvoltându-ți dexteritatea scrierii și cunoașterii alfabetului). Este recomandat după aceea să citiți un text biblic (chiar dacă nu îl înțelegeți).

N.B.! Până la lecția 5 greaca reprezintă o odisee intelectuală, ca orice limbă, dar frumusețea ei se revelează pe parcurs. După lecția 7, la primele traduceri libere din textul biblic, veți simți emoția și fiorul sfânt al textului grecesc. 

 După aceea faceți exercițiile, tip joc de aici

 
Exerciții:


1. Pronunțați și transcrieți cuvintele în alfabet român. Ce cuvinte recunoașteți?

Ex: πάθος: pathos; Rom. pathos, -path, patho-

1. ψυχή 5. μικρός 9. ποταμός 13. βάρβαρος

2. ξένος 6. θεός 10. ἀγορά 14. ζῷον

3. δένδρον 7. λόγος 11. φίλος

4. δρᾶμα 8. σκηνή 12. ἀρχή2. Transcrieți cuvintele. Ce cuvinte recunoașteți?


1. ἀλφάβητος 5. συμβίωσις 9. μητρόπολις 13. ἄνθρωπος

2. βαρβαρισμός 6. ῥινόκερως 10. τεχνολογία 14. ἀδελφός

3. ζωδιακός 7. ἐτυμολογία 11. ἐπιτομή 15. γυμνάσιον

4. ὀρθογραφία 8. Κύκλωψ 12. ἀποθέωσις 16. ἰσοσκελής

Încercați să citiți cât mai mult din Prologul ioaneic:

Ioan 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος, καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν λόγος. 2  οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3  πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. γέγονεν 4  ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 5  καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 6  Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· 7  οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. 8  οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός 9  Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10  ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11  εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12  ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,13  οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 14  Καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.  15  Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον· ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.  16  ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·  17  ὅτι νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18  Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
 
Punctuația


punctul (.) și virgula  (,) = sunt la fel ca în limba română

Punctul sus  (·) = (;) punct și virgulă, sau semicolon românesc

Semicolon  (;) = semnul întrebării (?).

Bibliografie: C.A.E. Luschning, AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach, Second Edition, Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell, 2007. 
William D. Mounce, Basics of Biblical Greek Grammar, Zondervan; 2nd edition (August 11, 2003)


Un comentariu:

mircea spunea...

Ar fi bine sa fie completat tabelul alfabetic si cu literele de dupa "r", pentru a putea face apoi toate exercitiile propuse la final. Multumesc mult.

Sarbatori fericite si binecuvantate, in Hristos Domnul !
La multi ani cu sanatate si bucurie !
Mircea